روزنامه عصر اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۲ -
تیتر ۴۳۱ کلمه (متوسط ۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
93
۴٬۱۱۱ نویسه (متوسط ۷۹٫۰۶ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۹٬۴۵۴ کلمه (متوسط ۷۵۸٫۷۳ کلمه در هر خبر)
98
۳۵۹٬۶۵۸ نویسه (متوسط ۶٬۹۱۶ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه عصر اقتصاد