آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۳۱۴ کلمه (متوسط ۱۷٫۴۴ کلمه در هر خبر)
66
۲٬۹۸۵ نویسه (متوسط ۱۶۵٫۸۳ نویسه در هر خبر)
9
right ۴۲۴ کلمه (متوسط ۲۳٫۵۶ کلمه در هر خبر)
78
۴٬۰۱۶ نویسه (متوسط ۲۲۳٫۱۱ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۶٬۳۶۸ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۷۸ کلمه در هر خبر)
43
۶۰٬۹۴۲ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۶ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۶۷ (متوسط ۳٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
ورزشی ۸ خبر

آخرین اخبار آناج