آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۱۱۰ کلمه (متوسط ۱۵٫۷۱ کلمه در هر خبر)
71
۱٬۰۷۷ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۸۶ نویسه در هر خبر)
17
right ۱۸۲ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۶۶۲ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۴۳ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱٬۵۹۷ کلمه (متوسط ۲۲۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
25
۱۵٬۱۳۹ نویسه (متوسط ۲٬۱۶۳ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۳٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آناج