آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۴۴۸ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۴٬۲۳۷ نویسه (متوسط ۱۳۲٫۴۱ نویسه در هر خبر)
31
summary ۷۶۶ کلمه (متوسط ۲۳٫۹۴ کلمه در هر خبر)
79
۷٬۰۴۴ نویسه (متوسط ۲۲۰٫۱۲ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۹٬۳۶۴ کلمه (متوسط ۲۹۲٫۶۲ کلمه در هر خبر)
34
۸۹٬۶۲۱ نویسه (متوسط ۲٬۸۰۱ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۹۴ (متوسط ۲٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۳۰
93
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار آناج