آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۸۳ کلمه (متوسط ۱۳٫۰۷ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۷۷۹ نویسه (متوسط ۱۲۷٫۰۷ نویسه در هر خبر)
35
right ۳۷۲ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۷ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۲۴۵٫۷۱ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۳٬۹۱۳ کلمه (متوسط ۲۷۹٫۵ کلمه در هر خبر)
32
۳۷٬۸۲۱ نویسه (متوسط ۲٬۷۰۲ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۵۸ (متوسط ۴٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۳
46
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آناج