آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۸۳ کلمه در هر خبر)
79
۶۸۸ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
43
right ۱۴۱ کلمه (متوسط ۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۲۲۰ نویسه (متوسط ۲۰۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۲٬۲۱۲ کلمه (متوسط ۳۶۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
45
۱۹٬۸۹۹ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۶ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۳٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آناج