آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۲۲۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۵ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۰۳۸ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۹ نویسه در هر خبر)
52
summary ۶۴۴ کلمه (متوسط ۳۲٫۲ کلمه در هر خبر)
96
۶٬۰۰۵ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۵٬۴۱۱ کلمه (متوسط ۲۷۰٫۵۵ کلمه در هر خبر)
31
۵۱٬۲۷۶ نویسه (متوسط ۲٬۵۶۴ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۳٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار آناج