آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۵ کلمه در هر خبر)
77
۲۹۲ نویسه (متوسط ۱۴۶ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۳۸ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۳۸۳ نویسه (متوسط ۱۹۱٫۵ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۸۶۲ کلمه (متوسط ۴۳۱ کلمه در هر خبر)
54
۸٬۱۲۸ نویسه (متوسط ۴٬۰۶۴ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۱٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار آناج