آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۵۶ کلمه (متوسط ۹٫۱۸ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۵۲۲ نویسه (متوسط ۸۹٫۵۳ نویسه در هر خبر)
60
right ۴۶۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۸ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۳۲۰ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۱۲ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۵٬۰۲۸ کلمه (متوسط ۲۹۵٫۷۶ کلمه در هر خبر)
35
۴۷٬۹۲۸ نویسه (متوسط ۲٬۸۱۹ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۶۹ (متوسط ۴٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آناج