عقیق

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۴۲ کلمه (متوسط ۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۳۲۷ نویسه (متوسط ۸۸٫۴۷ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۴۲۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۲ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۷۶۷ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۱۳ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۷٬۶۰۸ کلمه (متوسط ۵۰۷٫۲ کلمه در هر خبر)
65
۷۶٬۳۷۴ نویسه (متوسط ۵٬۰۹۲ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۹
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار عقیق