شناسهٔ خبر: 20409228 - سرویس بین‌الملل
منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

گزارش «قدس» از شخص

به خاطر یک مشت دلار

شهردار پیشین و ضد ایرانی نیویورک – جولیانی - دو هفته پیش در نشست منافقین حاضر شد و برای آنها سخنرانی و بلکه کلی خوش رقصی کرد. اگر تا امروز چیزی از پیشینه آقای شهردار سابق و پای ثابت دورهمی های منافقانه در پاریس نمی دانستید و برای تان سؤال شده بود که « جولیانی» با چه انگیزه ای ، در نشست پاریس ، حلقش را پاره کرد و از سرنگونی جمهوری اسلامی گفت ، لطفاً چند سطر بعدی مطلب را بخوانید...

صاحب‌خبر -

  به گزارش قدس آنلاین،  شــهردار پیشــین و ضد ایرانی نیویورک - جولیانی - دو هفته پیش در نشست منافقین حاضر شد و بــرای آن ها ســخنرانی و بلکه کلی خوش رقصــی کرد. اگر تا امروز چیزی از پیشــینه آقای شهردار سابق و پای ثابت دورهمی های منافقانــه در پاریس نمی دانســتید و برایتان سؤال شده بود که «جولیانی» با چه انگیزه ای، در نشســت پاریس، حلقش را پاره کرد و از سرنگونی جمهوری اسلامی گفت، لطفاً چند سطر بعدی مطلب را بخوانید... د.

چک را نقد کن

یک مقام درجه چنــدم آمریکایی، آن هم از نوع سابق، محال است بدون تضمین دریافت حق الزحمه در یک همایش تشریفاتی حاضر شــود و برای مظلومیت گروهک تروریستی منافقین یقه بدراند و اشــک تمســاح بریزد. البته این حرف و ادعای ما نیســت بلکه نظر «گری ســیک» مشــاور امنیت ملی پیشین آمریکاست که دیروز گفت: «آن ها (منافقین) بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار به اشــخاص برای ســخنرانی و ترویج پیامشــان مبنی بر اقدام خشــونت آمیز علیه نظام ایــران و براندازی آن پرداخت می کننــد. اگر منبع منابع مالی آن ها را تشــخیص می دادیم، آن گاه بهتر این افراد را می شــناختیم». جالب اینکه درست یک ســاعت پیش از انتشار ســخنان «گری ســیک» خبرگزاری ها اظهارات تازه و عجیب و غریــب «رودی جولیانی» را منتشــر کرده بودند که طبق معمول از مدار خارج شــده و گفته بود: «ایران از کره شمالی و حتی پوتین خطرناک تر است»! به نظر شما آقای شهردار ســابق و عصبانی نیویورک، هنوز چک ۱۰۰ هزار دلاری اش را نقد نکرده است؟

دُ م به تله نمی دهد

بیشــتر از همه بــه خاطر رفتارهــای تند و خشــنش در آمریکا شــهرت دارد، اما با این «ضد تعریــف» هایی کــه از او کردیم گمان نکنید واقعاً ســوژه امروزمــان یک هفت تیر کش یانکی اســت کــه گاه و بیگاه هفت تیر اظهار نظرهایش را در می آورد و به این و آن شلیک می کند. وکیل نیویورکی، سی و چند سال پیش، دادستان بخش جنوبی نیویورک بود و متخصص جرم های سازمان یافته مالی! بنابراین، سرش توی حســاب و کتاب است و می دانــد مراودات مالــی اش را با گروه های تروریستی مانند منافقین چطور تنظیم کند که دُمش لای تله نماند. «جولیانی» آن قدیم قدیم هــا در کالج «منهتــن» درس خوانده و دکترای حقوقش را هم از دانشــگاه نیویورک گرفته است.

آفرین شهردار بداخلاق

تجربه نخســت شــهرداری اش در دهه ۸۰ میلادی، تجربه شــیرینی نبود، برای همین چند سالی را به کارهای حقوقی و تجاری اش چسبید، در مؤسسه مشاوره حقوقی «جولیانی و شــرکا» مدیرعاملی کرد، در حاشیه جهان سیاســت قدم زد و ســرانجام ســال ۱۹۸۹ دوباره به شــهرداری نیویورک برگشت. این بار شانســش زد و با همان سیاست برخورد خشــن با مجرمــان کوچک و بزرگ شــهر نیویورک موفــق شــد کارش را پیش ببرد. بی خانمان ها را از ســطح شهر جمع و جور کرد، پاتوق های مختلف خلافکاران را بســت و... با وجود همه انتقادهایی که از خشــونت طلبی هایش می شد شــهر را پاکسازی کرد. پس از حملات یازده ســپتامبر که در زمان شــهرداری او رخ داد، نشــریه «تایم» از او به عنوان مرد برتر سال در آمریکا نام برد، ملکه انگلیس - لابد به نشــانه همدردی - برایش نشان شوالیه در نظر گرفت و «اف. بی. آی» نیز در پایان خدمتش، نیویورک را امن ترین شهر آمریکا معرفــی کرد تا به عنوان پاداش پایان خدمت، حالی اساســی به شهردار کج خُ لق و خشن داده باشد.

همجنس گرایی خوب است!

همــه اش زیر ســر «تایــم»، ملکــه انگلیس و اف. بــی. آی بود کــه با تعریــف و تمجید هایشان سبب شدند «جولیانی» هوای ریاست جمهــوری به ســرش بزند. ســال ۲۰۰۸ با شعارهای ضدجنگ، مخالفت با سقط جنین، موافقت با سیاست های کنترل حمل سلاح و چند استدلال شــخصی و خاص به خود در حمایت از همجنس گرایــی وارد رقابت های انتخاباتی شــد و در مراحــل مقدماتی موفق شد از بسیاری رقیبانش جلو بیفتد. اما مدتی بعد ناگهان اعلام کرد از رقابت های انتخاباتی کنار می رود!

رفیق قدیمی

رفاقت با «ترامپ» از ســال ۲۰۰۰ آغاز شده و تا ســال پیش و رقابت های انتخاباتی کشیده شــده بــود تا «جولیانی» به عنــوان متحد و همفکر سرشناس «ترامپ» دو باره نام خودش را ســر زبان ها بیندازد. از همان زمان خیلی از تحلیلگران او را شــانس اول وزارت خارجه می دانستند. هر چند خودش شکسته نفسی کرده و اعــلام می کرد: من فقــط به ترامپ در زمینه های مختلف مشــاوره می دهم، اما نقل قول هایی در گوشــه و کنار از او شنیده می شــد که نشــان می داد برای رسیدن به وزارت خارجه چندان بی رغبت نیست. اواخر آذر ماه سال گذشــته بود که «ترامپ» اعلام کرد نام «جولیانی» را به درخواســت خودش از گزینه های وزارت خارجه خط زده اســت. با حســاب و کتاب های آقای شــهردار، وزیر خارجه شدن حسابی به منافع تجاری و برخی معاملات بزرگ او ضربه می زد.

طراح فرمان مهاجرتی

لقبش تنها «ملیجک منافقین» نیســت. در آمریکا بــه خاطر طراحی فرمــان مهاجرتی «ترامپ» هم شهرت دارد. سال گذشته گفت: «ترامپ با من تماس گرفت و گفت کمیسیونی تشــکیل بده و به من بگو که چطور می شود ممنوعیت ورود مسلمانان را به صورت قانونی انجام داد... من هم کمیســیونی متشــکل از چند قاضی و از وکلای واقعاً کارشناس در این زمینه تشکیل دادم... ». خلاصه اینکه از عصبانیت ها و داد و بیدادهای ضد ایرانی و اسلام هراسانه «جولیانی» چندان حیرت نکنید. «ملیجک» بار اولش نیست که به ایــران و ایرانی ها حمله می کند و البته در همه این مــوارد پای منافع تجاری، معاملات پشــت پرده و چک های ۱۰۰ هزار دلاری در میان است.