خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۷ کلمه در هر خبر)
84
۶۵۱ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۵ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱۴۱ کلمه (متوسط ۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۳۲۶ نویسه (متوسط ۲۲۱ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۳۱۵ کلمه (متوسط ۵۲٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۳٬۰۶۵ نویسه (متوسط ۵۱۱ نویسه در هر خبر)
5
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین