خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۵۶ نویسه (متوسط ۸۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۹۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
99
۸۲۷ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱٬۰۳۶ کلمه (متوسط ۳۴۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
42
۹٬۵۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۱۷۷ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۳٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین