خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۶ -
تیتر ۲٬۳۶۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۷ کلمه در هر خبر)
86
۲۲٬۳۶۰ نویسه (متوسط ۹۸٫۹۴ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۶٬۸۸۷ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۷ کلمه در هر خبر)
99
۶۳٬۰۸۴ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۱۳ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۷۸٬۹۸۳ کلمه (متوسط ۳۴۹٫۴۸ کلمه در هر خبر)
42
۷۳۲٬۹۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۲۴۳ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۶۴۴ (متوسط ۲٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۲۰۹
92
اخبار تغییر یافته ۹۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
اجتماعی ۳۵ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۲۸ خبر
عکس ۲۳ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین