خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۵ -
تیتر ۱٬۲۹۱ کلمه (متوسط ۹٫۵۶ کلمه در هر خبر)
89
۱۲٬۳۴۳ نویسه (متوسط ۹۱٫۴۳ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۴٬۰۵۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۰۱ کلمه در هر خبر)
99
۳۷٬۴۴۷ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۳۹ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۳۸٬۹۹۹ کلمه (متوسط ۲۸۸٫۸۸ کلمه در هر خبر)
34
۳۶۵٬۹۳۷ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۱ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۴۰۶ (متوسط ۳٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱۲۴
91
اخبار تغییر یافته ۳۸
29
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۲۳ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱۵ خبر
عکس ۱۵ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین