روزنامه هفت‌صبح

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۰۲ کلمه (متوسط ۸٫۱۶ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۹۵۷ نویسه (متوسط ۷۹٫۹۲ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۳۸۶ کلمه (متوسط ۱۹۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
21
۶۸٬۶۶۱ نویسه (متوسط ۱٬۸۵۶ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۷
100
اخبار تغییر یافته ۴
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه هفت‌صبح