باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۸ -
تیتر ۲٬۱۳۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۲۰٬۱۸۳ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۹۳ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۴٬۲۴۴ کلمه (متوسط ۲۱٫۴۳ کلمه در هر خبر)
71
۳۹٬۰۳۹ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۱۷ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۷۲٬۸۱۳ کلمه (متوسط ۳۶۷٫۷۴ کلمه در هر خبر)
45
۶۸۷٬۵۷۹ نویسه (متوسط ۳٬۴۷۳ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۴۵۳ (متوسط ۲٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۱۷۳
87
اخبار تغییر یافته ۲۹
63
اخبار حذف شده ۱
66
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۴۴ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
استانی ۵۲ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان