باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۷ -
تیتر ۱٬۱۸۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۷ کلمه در هر خبر)
85
۱۱٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۹۹ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۲٬۱۴۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۰۱ کلمه در هر خبر)
66
۱۹٬۶۸۸ نویسه (متوسط ۱۸۴ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۴۱٬۵۳۹ کلمه (متوسط ۳۸۸٫۲۱ کلمه در هر خبر)
48
۳۹۲٬۰۸۸ نویسه (متوسط ۳٬۶۶۴ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲۵۷ (متوسط ۲٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۹۶
89
اخبار تغییر یافته ۸
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۳۲ خبر
ورزشی ۲۹ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان