باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۴۸۶ کلمه (متوسط ۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۵۴۵ نویسه (متوسط ۸۹٫۱۲ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱٬۰۵۵ کلمه (متوسط ۲۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
68
۹٬۴۹۲ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۱۲ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱۷٬۷۹۲ کلمه (متوسط ۳۴۸٫۸۶ کلمه در هر خبر)
42
۱۶۸٬۰۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۲۹۶ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱۱۴ (متوسط ۲٫۲۴ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۳۰
58
اخبار تغییر یافته ۶
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۶ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان