ورزش۳

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۸۴ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۳۹ کلمه (متوسط ۱۹٫۵ کلمه در هر خبر)
65
۳۲۱ نویسه (متوسط ۱۶۰٫۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۸۳۷ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۵ کلمه در هر خبر)
52
۷٬۴۰۷ نویسه (متوسط ۳٬۷۰۴ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار ورزش۳