ورزش۳

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۸۹ نویسه (متوسط ۸۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۱۵۷ نویسه (متوسط ۱۵۷ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۷۹ کلمه (متوسط ۷۹ کلمه در هر خبر)
4
۶۶۶ نویسه (متوسط ۶۶۶ نویسه در هر خبر)
9
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ورزش۳