ورزش۳

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۷٫۲ کلمه در هر خبر)
96
۳۵۷ نویسه (متوسط ۷۱٫۴ نویسه در هر خبر)
72
summary ۹۹ کلمه (متوسط ۱۹٫۸ کلمه در هر خبر)
66
۸۴۳ نویسه (متوسط ۱۶۸٫۶ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱٬۵۵۰ کلمه (متوسط ۳۱۰ کلمه در هر خبر)
37
۱۳٬۰۳۴ نویسه (متوسط ۲٬۶۰۷ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۲٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار ورزش۳