تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۴۵۸ کلمه (متوسط ۸٫۶۴ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۲۸۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۷۹ نویسه در هر خبر)
66
right ۱٬۱۸۰ کلمه (متوسط ۲۲٫۲۶ کلمه در هر خبر)
74
۱۰٬۳۷۸ نویسه (متوسط ۱۹۵٫۸۱ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۲۴٬۹۲۲ کلمه (متوسط ۴۷۰٫۲۳ کلمه در هر خبر)
60
۲۳۴٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۴٬۴۳۱ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۷
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک