تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۲۴۰ کلمه (متوسط ۷٫۲۷ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۳۶۸ نویسه (متوسط ۷۱٫۷۶ نویسه در هر خبر)
72
summary ۲۴۱ کلمه (متوسط ۷٫۳ کلمه در هر خبر)
24
۲٬۲۸۵ نویسه (متوسط ۶۹٫۲۴ نویسه در هر خبر)
38
بدنه ۴۷٬۵۲۷ کلمه (متوسط ۱٬۴۴۰٫۲۱ کلمه در هر خبر)
7
۳۹۸٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۱۲٬۰۷۲ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار تابناک