تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۲۷۶ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
summary ۵۵ کلمه (متوسط ۱۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
61
۴۶۹ نویسه (متوسط ۱۵۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۵۷۴ کلمه (متوسط ۱۹۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
20
۵٬۲۸۸ نویسه (متوسط ۱٬۷۶۳ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار تابناک