تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۲ کلمه (متوسط ۸٫۴ کلمه در هر خبر)
92
۳۸۹ نویسه (متوسط ۷۷٫۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۹۴ کلمه (متوسط ۱۸٫۸ کلمه در هر خبر)
62
۸۳۱ نویسه (متوسط ۱۶۶٫۲ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۱٬۲۵۱ کلمه (متوسط ۲۵۰٫۲ کلمه در هر خبر)
28
۱۱٬۸۱۰ نویسه (متوسط ۲٬۳۶۲ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار تابناک