تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۶۲ نویسه (متوسط ۵۴ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۷۹ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۷۴۲ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۶۹۶ کلمه (متوسط ۲۳۲ کلمه در هر خبر)
26
۶٬۳۲۹ نویسه (متوسط ۲٬۱۱۰ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار تابناک