تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۸ -
تیتر ۱٬۹۹۵ کلمه (متوسط ۸٫۳۸ کلمه در هر خبر)
92
۱۹٬۰۰۰ نویسه (متوسط ۷۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
66
right ۲٬۹۹۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۶ کلمه در هر خبر)
42
۲۷٬۱۸۹ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۲۴ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۹۱٬۲۶۸ کلمه (متوسط ۳۸۳٫۴۸ کلمه در هر خبر)
47
۸۴۴٬۴۳۶ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۸ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۴۹۴ (متوسط ۲٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۹۴ خبر
بین‌الملل ۴۴ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
گوناگون ۷ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار تابناک