تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۳۲۸ کلمه (متوسط ۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۰۸۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۶۸ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱٬۰۷۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
97
۹٬۷۴۳ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۵۶ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱۰٬۳۱۴ کلمه (متوسط ۳۰۳٫۳۵ کلمه در هر خبر)
36
۹۶٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۲٬۸۴۸ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۱۳۹ (متوسط ۴٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر

آخرین اخبار تابناک