تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۸ -
تیتر ۱٬۶۷۶ کلمه (متوسط ۸٫۹۱ کلمه در هر خبر)
91
۱۶٬۱۰۵ نویسه (متوسط ۸۵٫۶۶ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۲٬۹۱۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۴۸ کلمه در هر خبر)
51
۲۶٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۵۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۸۰٬۵۶۹ کلمه (متوسط ۴۲۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
54
۷۴۶٬۸۹۰ نویسه (متوسط ۳٬۹۷۳ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
3
اخبار تغییر یافته ۴۱
45
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۷۱ خبر
بین‌الملل ۳۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
گوناگون ۲ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار تابناک