تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۹ -
تیتر ۱٬۴۵۲ کلمه (متوسط ۸٫۵۹ کلمه در هر خبر)
92
۱۳٬۷۰۴ نویسه (متوسط ۸۱٫۰۹ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱٬۶۹۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۴ کلمه در هر خبر)
33
۱۵٬۴۳۹ نویسه (متوسط ۹۱٫۳۶ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۷۱٬۸۷۲ کلمه (متوسط ۴۲۵٫۲۸ کلمه در هر خبر)
53
۶۷۶٬۴۲۶ نویسه (متوسط ۴٬۰۰۳ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۱۶
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۸۹ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار تابناک