تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۳۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۲۳۱ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۴۱ نویسه در هر خبر)
52
summary ۶۱۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۶۸۳ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۳۲ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۱٬۴۳۳ کلمه (متوسط ۵۱۹٫۶۸ کلمه در هر خبر)
67
۱۰۷٬۳۰۵ نویسه (متوسط ۴٬۸۷۸ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۷ خبر

آخرین اخبار تابناک