طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۳۳۷ کلمه (متوسط ۱۴٫۶۵ کلمه در هر خبر)
74
۳٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۱۳۸٫۳ نویسه در هر خبر)
27
خلاصه ۲۵۳ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
36
۲٬۳۵۹ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۵۷ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۲٬۹۹۶ کلمه (متوسط ۱۳۰٫۲۶ کلمه در هر خبر)
11
۲۷٬۱۱۲ نویسه (متوسط ۱٬۱۷۹ نویسه در هر خبر)
22
تعداد کلیدواژه ۱۲۵ (متوسط ۵٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۱۹
82
اخبار تغییر یافته ۵
45
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲۲ خبر

آخرین اخبار طرفداری