طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۶ -
تیتر ۲٬۹۳۴ کلمه (متوسط ۱۴٫۹۷ کلمه در هر خبر)
73
۲۷٬۹۵۱ نویسه (متوسط ۱۴۲٫۶۱ نویسه در هر خبر)
24
summary ۲٬۵۱۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۸۴ کلمه در هر خبر)
42
۲۳٬۷۲۰ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۰۲ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۵۰٬۰۶۵ کلمه (متوسط ۲۵۵٫۴۳ کلمه در هر خبر)
29
۴۴۷٬۵۷۱ نویسه (متوسط ۲٬۲۸۴ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۸۷۴ (متوسط ۴٫۴۶ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۹
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱۸۳ خبر

آخرین اخبار طرفداری