طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۹ -
تیتر ۲٬۷۱۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
82
۲۴٬۵۱۴ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۰۵ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۱۰۹ کلمه (متوسط ۰٫۴۸ کلمه در هر خبر)
1
۱٬۰۶۴ نویسه (متوسط ۴٫۶۵ نویسه در هر خبر)
2
بدنه ۱۰٬۷۵۴ کلمه (متوسط ۴۶٫۹۶ کلمه در هر خبر)
0
۹۶٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۴۲۰ نویسه در هر خبر)
3
تعداد کلیدواژه ۶۴ (متوسط ۰٫۲۸ کلیدواژه در هر خبر)
11
خبرهای عکس‌دار ۱۲۰
52
اخبار تغییر یافته ۶
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۰ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۵۱ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۴۴ خبر
گوناگون ۷۷ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار طرفداری