طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۴۶۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۴ کلمه در هر خبر)
77
۴٬۲۷۰ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۵۹ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۳۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
33
۳٬۱۵۴ نویسه (متوسط ۹۲٫۷۶ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۳٬۸۳۴ کلمه (متوسط ۱۱۲٫۷۶ کلمه در هر خبر)
8
۳۴٬۵۱۸ نویسه (متوسط ۱٬۰۱۵ نویسه در هر خبر)
18
تعداد کلیدواژه ۱۲۶ (متوسط ۳٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۷
48
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳۱ خبر

آخرین اخبار طرفداری