طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۲۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۷ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۴ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۱۹۹ کلمه (متوسط ۱۹٫۹ کلمه در هر خبر)
66
۱٬۷۶۶ نویسه (متوسط ۱۷۶٫۶ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱٬۴۸۳ کلمه (متوسط ۱۴۸٫۳ کلمه در هر خبر)
14
۱۳٬۱۴۶ نویسه (متوسط ۱٬۳۱۵ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۴۷ (متوسط ۴٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۹ خبر

آخرین اخبار طرفداری