طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۲۶۱ کلمه (متوسط ۱۶٫۳۱ کلمه در هر خبر)
69
۲٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۱۵۵٫۸۸ نویسه در هر خبر)
16
خلاصه ۲۳۳ کلمه (متوسط ۱۴٫۵۶ کلمه در هر خبر)
48
۲٬۱۷۴ نویسه (متوسط ۱۳۵٫۸۸ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳٬۵۶۸ کلمه (متوسط ۲۲۳ کلمه در هر خبر)
24
۳۱٬۱۴۰ نویسه (متوسط ۱٬۹۴۶ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۷۹ (متوسط ۴٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۱۴
87
اخبار تغییر یافته ۱
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۵ خبر

آخرین اخبار طرفداری