طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۴۸۵ کلمه (متوسط ۱۳٫۱۱ کلمه در هر خبر)
79
۴٬۵۵۰ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۹۷ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۴۱۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۱ کلمه در هر خبر)
37
۳٬۶۷۸ نویسه (متوسط ۹۹٫۴۱ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۴٬۵۵۳ کلمه (متوسط ۱۲۳٫۰۵ کلمه در هر خبر)
10
۴۰٬۷۶۴ نویسه (متوسط ۱٬۱۰۲ نویسه در هر خبر)
20
تعداد کلیدواژه ۱۷۵ (متوسط ۴٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۲۳
62
اخبار تغییر یافته ۵
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳۴ خبر

آخرین اخبار طرفداری