خبرگزاری میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۶۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۶۶۰ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۳۹۳ کلمه (متوسط ۲۴٫۵۶ کلمه در هر خبر)
81
۳٬۸۹۵ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۴۴ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۴٬۹۲۹ کلمه (متوسط ۳۰۸٫۰۶ کلمه در هر خبر)
36
۴۵٬۹۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۸۷۳ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۳۱ (متوسط ۱٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۱۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری میراث آریا