روزنامه سپید

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۹۴ کلمه (متوسط ۹٫۴ کلمه در هر خبر)
90
۸۶۴ نویسه (متوسط ۸۶٫۴ نویسه در هر خبر)
62
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۱۶۱ کلمه (متوسط ۵۱۶٫۱ کلمه در هر خبر)
66
۵۰٬۴۷۹ نویسه (متوسط ۵٬۰۴۸ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
10
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه سپید