شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۲ -
تیتر ۵۸۱ کلمه (متوسط ۸٫۰۷ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۴۳۸ نویسه (متوسط ۷۵٫۵۳ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۲٬۱۰۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۱ کلمه در هر خبر)
97
۱۸٬۶۴۹ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۰۱ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۰٬۴۸۹ کلمه (متوسط ۴۲۳٫۴۶ کلمه در هر خبر)
53
۲۸۳٬۹۱۲ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۴۴۰ (متوسط ۶٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
34
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱۶ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین