شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۰۲ کلمه (متوسط ۷٫۸۵ کلمه در هر خبر)
94
۹۵۷ نویسه (متوسط ۷۳٫۶۲ نویسه در هر خبر)
70
summary ۴۷۰ کلمه (متوسط ۳۶٫۱۵ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۰۲۸ نویسه (متوسط ۳۰۹٫۸۵ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۸٬۳۲۹ کلمه (متوسط ۶۴۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
84
۷۴٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۵٬۷۶۳ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۷۲ (متوسط ۵٫۵۴ کلیدواژه در هر خبر)
44
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
گوناگون ۴ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین