نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶ -
تیتر ۵۵۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۸ کلمه در هر خبر)
82
۵٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۳۷ نویسه در هر خبر)
43
right ۱٬۳۵۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
98
۱۲٬۵۸۶ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۶۱ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۲٬۳۹۵ کلمه (متوسط ۲۶۹٫۴۶ کلمه در هر خبر)
31
۱۱۴٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۲٬۴۸۶ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۵
97
اخبار تغییر یافته ۲
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار نصر