نصر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۶۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۲ کلمه در هر خبر)
81
۵۸۴ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۸ نویسه در هر خبر)
42
summary ۲۱۴ کلمه (متوسط ۴۲٫۸ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۹۵۳ نویسه (متوسط ۳۹۰٫۶ نویسه در هر خبر)
34
بدنه ۱٬۸۶۵ کلمه (متوسط ۳۷۳ کلمه در هر خبر)
46
۱۷٬۱۰۲ نویسه (متوسط ۳٬۴۲۰ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار نصر