شما نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۱۹۹ کلمه (متوسط ۷٫۶۵ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۹۱۲ نویسه (متوسط ۷۳٫۵۴ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۵۷۵ کلمه (متوسط ۲۲٫۱۲ کلمه در هر خبر)
73
۵٬۳۰۶ نویسه (متوسط ۲۰۴٫۰۸ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۴٬۸۴۴ کلمه (متوسط ۱۸۶٫۳۱ کلمه در هر خبر)
19
۴۵٬۷۱۹ نویسه (متوسط ۱٬۷۵۸ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۱۱۴ (متوسط ۴٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
ورزشی ۹ خبر

آخرین اخبار شما نیوز