شما نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۶۷ کلمه (متوسط ۸٫۷۹ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۸۲٫۵۳ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۴۴۲ کلمه (متوسط ۲۳٫۲۶ کلمه در هر خبر)
77
۴٬۱۵۳ نویسه (متوسط ۲۱۸٫۵۸ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۵٬۸۶۹ کلمه (متوسط ۳۰۸٫۸۹ کلمه در هر خبر)
36
۵۵٬۵۹۵ نویسه (متوسط ۲٬۹۲۶ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۷۰ (متوسط ۳٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱۳ خبر

آخرین اخبار شما نیوز