شما نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۰۶ نویسه (متوسط ۱۰۶ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
40
۱۰۶ نویسه (متوسط ۱۰۶ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۴۴۴ کلمه (متوسط ۴۴۴ کلمه در هر خبر)
56
۳٬۵۱۹ نویسه (متوسط ۳٬۵۱۹ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار شما نیوز