سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۴۹۲ نویسه (متوسط ۸۲ نویسه در هر خبر)
65
summary ۱۹۳ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۷ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۷۱۴ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲٬۷۸۲ کلمه (متوسط ۴۶۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
59
۲۶٬۳۳۵ نویسه (متوسط ۴٬۳۸۹ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار سیتنا