سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۹۷ کلمه (متوسط ۸٫۸۲ کلمه در هر خبر)
91
۸۹۷ نویسه (متوسط ۸۱٫۵۵ نویسه در هر خبر)
65
right ۲۵۹ کلمه (متوسط ۲۳٫۵۵ کلمه در هر خبر)
78
۲٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۲۰۹٫۷۳ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۲٬۸۴۰ کلمه (متوسط ۲۵۸٫۱۸ کلمه در هر خبر)
29
۲۶٬۳۴۱ نویسه (متوسط ۲٬۳۹۵ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۳۲ (متوسط ۲٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سیتنا