۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۳۱۳ کلمه (متوسط ۷٫۶۳ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۹۶۸ نویسه (متوسط ۷۲٫۳۹ نویسه در هر خبر)
71
summary ۱٬۱۶۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
94
۱۰٬۵۸۲ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۱ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۸٬۸۴۱ کلمه (متوسط ۴۵۹٫۵۴ کلمه در هر خبر)
58
۱۷۳٬۸۸۶ نویسه (متوسط ۴٬۲۴۱ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۰٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
34
خبرهای عکس‌دار ۱۵
36
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۵ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار ۵۹۸