۵۹۸

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۲۳ کلمه (متوسط ۸٫۹۲ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۸۵٫۶۴ نویسه در هر خبر)
62
right ۷۶۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۸ کلمه در هر خبر)
99
۷٬۰۵۶ نویسه (متوسط ۲۸۲٫۲۴ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۳٬۰۹۴ کلمه (متوسط ۵۲۳٫۷۶ کلمه در هر خبر)
67
۱۲۰٬۷۹۰ نویسه (متوسط ۴٬۸۳۲ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۵۳ (متوسط ۲٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۱۱
44
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ۵۹۸