وزارت ورزش و جوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۸۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
58
۷۷۲ نویسه (متوسط ۱۹۳ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۹۱ کلمه (متوسط ۲۲٫۷۵ کلمه در هر خبر)
75
۸۶۳ نویسه (متوسط ۲۱۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۸۳۷ کلمه (متوسط ۲۰۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
22
۷٬۸۸۲ نویسه (متوسط ۱٬۹۷۰ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت ورزش و جوانان