صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۷ -
تیتر ۷۹۶ کلمه (متوسط ۸٫۲۱ کلمه در هر خبر)
93
۷٬۵۸۲ نویسه (متوسط ۷۸٫۱۶ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۲٬۷۱۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۱ کلمه در هر خبر)
93
۲۴٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۷۳ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲۶٬۹۴۶ کلمه (متوسط ۲۷۷٫۷۹ کلمه در هر خبر)
32
۲۵۱٬۶۵۴ نویسه (متوسط ۲٬۵۹۴ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۲۱۳ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۱۵
15
اخبار تغییر یافته ۱۱
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۳۸ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار صراط‌نیوز