صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۰ -
تیتر ۱٬۲۰۷ کلمه (متوسط ۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۱۱٬۶۰۲ نویسه (متوسط ۸۲٫۸۷ نویسه در هر خبر)
64
right ۳٬۸۲۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۳ کلمه در هر خبر)
91
۳۴٬۷۸۱ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۴۴ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۶۶٬۶۹۰ کلمه (متوسط ۴۷۶٫۳۶ کلمه در هر خبر)
60
۶۲۱٬۶۲۵ نویسه (متوسط ۴٬۴۴۰ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۵۲۶ (متوسط ۳٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۸ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۳۰ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار صراط‌نیوز