صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۳۸۵ کلمه (متوسط ۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۶۳۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۷۱ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱٬۲۶۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۳ کلمه در هر خبر)
93
۱۱٬۴۱۰ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۵۶ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۵٬۲۳۷ کلمه (متوسط ۳۳۸٫۶ کلمه در هر خبر)
41
۱۴۱٬۰۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۱۳۴ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
4
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار صراط‌نیوز