وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۸۸ کلمه (متوسط ۱۷٫۶ کلمه در هر خبر)
65
۹۱۸ نویسه (متوسط ۱۸۳٫۶ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۱۳ کلمه (متوسط ۲۲٫۶ کلمه در هر خبر)
75
۱٬۰۳۴ نویسه (متوسط ۲۰۶٫۸ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۱٬۳۲۲ کلمه (متوسط ۲۶۴٫۴ کلمه در هر خبر)
30
۱۳٬۲۵۲ نویسه (متوسط ۲٬۶۵۰ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو