وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۶۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۵ کلمه در هر خبر)
27
۵۱۷ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۶۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۵۳۸ نویسه (متوسط ۲۶۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱٬۳۲۰ کلمه (متوسط ۶۶۰ کلمه در هر خبر)
87
۱۲٬۳۴۹ نویسه (متوسط ۶٬۱۷۴ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو