انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۶ -
تیتر ۱٬۶۰۳ کلمه (متوسط ۱۶٫۷ کلمه در هر خبر)
68
۱۵٬۲۵۰ نویسه (متوسط ۱۵۸٫۸۵ نویسه در هر خبر)
14
summary ۵٬۱۲۷ کلمه (متوسط ۵۳٫۴۱ کلمه در هر خبر)
66
۴۶٬۲۵۵ نویسه (متوسط ۴۸۱٫۸۲ نویسه در هر خبر)
5
بدنه ۳۱٬۵۵۷ کلمه (متوسط ۳۲۸٫۷۲ کلمه در هر خبر)
39
۲۹۴٬۳۱۲ نویسه (متوسط ۳٬۰۶۶ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۶ خبر

آخرین اخبار انتخاب