انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۰ -
تیتر ۱٬۰۶۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۳ کلمه در هر خبر)
82
۹٬۹۸۲ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۹۱ نویسه در هر خبر)
46
right ۳٬۱۳۵ کلمه (متوسط ۳۴٫۸۳ کلمه در هر خبر)
93
۲۸٬۳۰۳ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۴۸ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۳۳٬۹۸۶ کلمه (متوسط ۳۷۷٫۶۲ کلمه در هر خبر)
46
۳۱۵٬۸۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۵۱۰ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۸
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۹ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار انتخاب