انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۶۴ کلمه (متوسط ۱۲٫۶۲ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۵۱۵ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۵۴ نویسه در هر خبر)
42
summary ۶۲۶ کلمه (متوسط ۴۸٫۱۵ کلمه در هر خبر)
74
۵٬۵۶۴ نویسه (متوسط ۴۲۸ نویسه در هر خبر)
22
بدنه ۵٬۴۱۵ کلمه (متوسط ۴۱۶٫۵۴ کلمه در هر خبر)
52
۵۰٬۷۴۲ نویسه (متوسط ۳٬۹۰۳ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار انتخاب