انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۸۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
78
۶۹۳ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۵ نویسه در هر خبر)
43
summary ۳۳۳ کلمه (متوسط ۵۵٫۵ کلمه در هر خبر)
63
۲٬۷۹۳ نویسه (متوسط ۴۶۵٫۵ نویسه در هر خبر)
10
بدنه ۱٬۵۹۵ کلمه (متوسط ۲۶۵٫۸۳ کلمه در هر خبر)
30
۱۴٬۰۸۷ نویسه (متوسط ۲٬۳۴۸ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار انتخاب