انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۶۳۲ کلمه (متوسط ۱۷٫۰۸ کلمه در هر خبر)
67
۵٬۸۱۱ نویسه (متوسط ۱۵۷٫۰۵ نویسه در هر خبر)
15
خلاصه ۱٬۴۲۱ کلمه (متوسط ۳۸٫۴۱ کلمه در هر خبر)
87
۱۲٬۷۶۶ نویسه (متوسط ۳۴۵٫۰۳ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۲۰٬۹۹۹ کلمه (متوسط ۵۶۷٫۵۴ کلمه در هر خبر)
73
۱۹۷٬۸۲۶ نویسه (متوسط ۵٬۳۴۷ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۱
83
اخبار تغییر یافته ۲
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
ورزشی ۸ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار انتخاب