انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۵۶۶ کلمه (متوسط ۲۴٫۶۱ کلمه در هر خبر)
45
۵٬۴۳۷ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۳۹ نویسه در هر خبر)
0
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸٬۳۲۴ کلمه (متوسط ۳۶۱٫۹۱ کلمه در هر خبر)
44
۷۶٬۳۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۰ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار انتخاب