دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۹ کلمه (متوسط ۷٫۸ کلمه در هر خبر)
94
۳۹۲ نویسه (متوسط ۷۸٫۴ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱۵۸ کلمه (متوسط ۳۱٫۶ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۴۲۸ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۶ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲٬۰۷۵ کلمه (متوسط ۴۱۵ کلمه در هر خبر)
52
۲۰٬۲۱۶ نویسه (متوسط ۴٬۰۴۳ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۶۲ (متوسط ۱۲٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس