دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۶ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۶۱۷ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۸۳ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱۴۴ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۲۵۴ نویسه (متوسط ۲۰۹ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۱٬۳۷۶ کلمه (متوسط ۲۲۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
25
۱۲٬۷۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۱۲۰ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۴۴ (متوسط ۷٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
12
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس