افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۳ -
تیتر ۶۲۰ کلمه (متوسط ۸٫۴۹ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۹۷۳ نویسه (متوسط ۸۱٫۸۲ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱٬۹۳۹ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۶ کلمه در هر خبر)
88
۱۷٬۸۲۸ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۲۲ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۳۰٬۱۹۷ کلمه (متوسط ۴۱۳٫۶۶ کلمه در هر خبر)
51
۲۸۳٬۰۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۸۷۷ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۳۵۶ (متوسط ۴٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۷۲
98
اخبار تغییر یافته ۲
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۱۲ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز