افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۷ -
تیتر ۸۷۳ کلمه (متوسط ۷٫۴۶ کلمه در هر خبر)
95
۸٬۳۵۱ نویسه (متوسط ۷۱٫۳۸ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۲٬۸۶۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۴۸ کلمه در هر خبر)
81
۲۶٬۲۹۰ نویسه (متوسط ۲۲۴٫۷ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۳۳٬۹۰۸ کلمه (متوسط ۲۸۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
34
۳۱۵٬۹۸۱ نویسه (متوسط ۲٬۷۰۱ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۴۳۵ (متوسط ۳٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۱۵
98
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۲۷ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲۷ خبر
ورزشی ۲۳ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز