افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۲ -
تیتر ۹۰۵ کلمه (متوسط ۸٫۰۸ کلمه در هر خبر)
93
۸٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۷۵٫۳۶ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۳٬۳۵۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
99
۳۰٬۳۸۴ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۲۹ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۵۰٬۰۷۴ کلمه (متوسط ۴۴۷٫۰۹ کلمه در هر خبر)
56
۴۶۳٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۴٬۱۳۹ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۴۸۱ (متوسط ۴٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۱۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
ورزشی ۶ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز