افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۴ -
تیتر ۲٬۱۹۲ کلمه (متوسط ۸٫۶۳ کلمه در هر خبر)
92
۲۰٬۸۴۶ نویسه (متوسط ۸۲٫۰۷ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۶٬۶۶۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۶۱٬۰۶۵ نویسه (متوسط ۲۴۰٫۴۱ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۷۹٬۸۵۷ کلمه (متوسط ۳۱۴٫۴ کلمه در هر خبر)
37
۷۵۶٬۳۲۸ نویسه (متوسط ۲٬۹۷۸ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۹۰۷ (متوسط ۳٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲۵۴
100
اخبار تغییر یافته ۴
96
اخبار حذف شده ۱
73
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۷ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۴۶ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
ورزشی ۷۴ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز