افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴۴ -
تیتر ۲٬۰۱۹ کلمه (متوسط ۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۹٬۱۲۳ نویسه (متوسط ۷۸٫۳۷ نویسه در هر خبر)
67
right ۷٬۳۸۶ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
99
۶۷٬۲۲۱ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۸۶٬۱۹۹ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۲۷ کلمه در هر خبر)
43
۸۰۴٬۱۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۲۹۶ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۹۳۳ (متوسط ۳٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۲۴۲
99
اخبار تغییر یافته ۸
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۲۲ خبر
اجتماعی ۵۱ خبر
بین‌الملل ۴۹ خبر
فرهنگی ۳۹ خبر
ورزشی ۴۹ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز