افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۴ -
تیتر ۱٬۷۲۹ کلمه (متوسط ۸٫۴۸ کلمه در هر خبر)
92
۱۶٬۴۲۹ نویسه (متوسط ۸۰٫۵۳ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۵٬۴۲۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۸ کلمه در هر خبر)
88
۴۸٬۹۵۴ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۹۷ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۷۲٬۰۴۷ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۱۷ کلمه در هر خبر)
43
۶۷۴٬۳۰۳ نویسه (متوسط ۳٬۳۰۵ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۸۰۳ (متوسط ۳٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۲۰۴
100
اخبار تغییر یافته ۲
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۴۸ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۴۱ خبر
ورزشی ۵۴ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز