افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۴۶۳ کلمه (متوسط ۸٫۵۷ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۳۵۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۵۷ نویسه در هر خبر)
66
summary ۱٬۵۱۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۸ کلمه در هر خبر)
93
۱۳٬۵۳۸ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۷ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۹٬۰۵۷ کلمه (متوسط ۳۵۲٫۹۱ کلمه در هر خبر)
43
۱۷۶٬۶۵۲ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۱ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۲۶۸ (متوسط ۴٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۵۲
96
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز