پارسینه

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۹ -
تیتر ۱٬۱۹۳ کلمه (متوسط ۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۱۱٬۳۳۶ نویسه (متوسط ۸۷٫۸۸ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۳٬۸۲۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۱ کلمه در هر خبر)
98
۳۴٬۵۴۱ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۷۶ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۵۸٬۹۳۱ کلمه (متوسط ۴۵۶٫۸۳ کلمه در هر خبر)
58
۵۵۲٬۲۰۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۸۱ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۵۱۲ (متوسط ۳٫۹۷ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۱۱۹
92
اخبار تغییر یافته ۸
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۴۸ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار پارسینه