پارسینه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۳۱۴ نویسه (متوسط ۷۸٫۵ نویسه در هر خبر)
67
summary ۱۴۰ کلمه (متوسط ۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۱۹۹ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۷۵ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱٬۷۶۱ کلمه (متوسط ۴۴۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
55
۱۶٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۰۱ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۴٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار پارسینه