پارسینه

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴۱ -
تیتر ۲٬۱۹۲ کلمه (متوسط ۹٫۱ کلمه در هر خبر)
90
۲۰٬۴۵۰ نویسه (متوسط ۸۴٫۸۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۶٬۸۳۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۷ کلمه در هر خبر)
94
۶۱٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۵۴ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۹۵٬۸۶۰ کلمه (متوسط ۳۹۷٫۷۶ کلمه در هر خبر)
49
۸۹۹٬۸۲۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۴ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۸۸۸ (متوسط ۳٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۲۱۰
87
اخبار تغییر یافته ۲۱
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۳۵ خبر
اجتماعی ۴۱ خبر
بین‌الملل ۳۲ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۴۲ خبر
گوناگون ۱۰ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار پارسینه