زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۴۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۲۲۹ نویسه (متوسط ۹۲٫۸۸ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۹٬۷۴۱ کلمه (متوسط ۸۲۲٫۵۴ کلمه در هر خبر)
90
۱۹۷٬۲۵۸ نویسه (متوسط ۸٬۲۱۹ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۷۵ (متوسط ۳٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۰
0
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر

آخرین اخبار زومیت