زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۷۹ نویسه (متوسط ۷۹ نویسه در هر خبر)
67
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۹۲ کلمه (متوسط ۴۹۲ کلمه در هر خبر)
63
۵٬۴۲۱ نویسه (متوسط ۵٬۴۲۱ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار زومیت