پانا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۷ -
تیتر ۶۲۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
85
۶٬۰۰۸ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۴ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۱٬۷۲۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۸ کلمه در هر خبر)
99
۱۶٬۲۲۵ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۶۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۷٬۳۴۲ کلمه (متوسط ۳۰۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
36
۱۶۱٬۲۰۵ نویسه (متوسط ۲٬۸۲۸ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۲۰۹ (متوسط ۳٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۵۶
98
اخبار تغییر یافته ۷
69
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار پانا