نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۳۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۳۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۷۷ نویسه در هر خبر)
52
right ۲۶۹ کلمه (متوسط ۲۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
68
۲٬۶۶۴ نویسه (متوسط ۲۰۴٫۹۲ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۳٬۱۴۷ کلمه (متوسط ۲۴۲٫۰۸ کلمه در هر خبر)
27
۲۸٬۵۴۸ نویسه (متوسط ۲٬۱۹۶ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
بین‌الملل ۴ خبر

آخرین اخبار نسیم