نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۷ -
تیتر ۱٬۱۵۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۹ کلمه در هر خبر)
85
۱۰٬۹۰۵ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۹۲ نویسه در هر خبر)
52
summary ۲٬۸۸۰ کلمه (متوسط ۲۶٫۹۲ کلمه در هر خبر)
89
۲۶٬۴۰۰ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۷۳ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۵۲٬۹۸۰ کلمه (متوسط ۴۹۵٫۱۴ کلمه در هر خبر)
63
۴۸۲٬۹۴۳ نویسه (متوسط ۴٬۵۱۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۱۶ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار نسیم