نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۴۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۴۱۳ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۹ نویسه در هر خبر)
43
summary ۶۱۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۸ کلمه در هر خبر)
97
۵٬۶۱۳ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۲۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۵٬۰۰۰ کلمه (متوسط ۷۱۴٫۲۹ کلمه در هر خبر)
94
۱۳۲٬۲۱۳ نویسه (متوسط ۶٬۲۹۶ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار نسیم