اقتصاد آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۹ -
تیتر ۱٬۷۹۵ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۷٬۳۷۵ نویسه (متوسط ۹۱٫۹۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۵٬۷۱۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۳ کلمه در هر خبر)
99
۵۱٬۵۴۵ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۷۲ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۶۸٬۰۳۹ کلمه (متوسط ۳۵۹٫۹۹ کلمه در هر خبر)
44
۶۵۱٬۹۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۴۴۹ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۳
82
اخبار حذف شده ۲
29
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۲ خبر
اقتصادی ۸۳ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار اقتصاد آنلاین