اقتصاد آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۶ -
تیتر ۱٬۹۵۵ کلمه (متوسط ۸٫۶۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۸٬۷۶۹ نویسه (متوسط ۸۳٫۰۵ نویسه در هر خبر)
64
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۴٬۲۷۱ کلمه (متوسط ۳۲۸٫۶۳ کلمه در هر خبر)
39
۶۸۸٬۹۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۰۴۸ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲۴
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۶ خبر
اقتصادی ۸۱ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۲۹ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۶ خبر

آخرین اخبار اقتصاد آنلاین