اقتصاد آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۶۸ کلمه (متوسط ۷٫۵۶ کلمه در هر خبر)
95
۶۲۴ نویسه (متوسط ۶۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۲۸۸ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۵۶ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۴٬۱۴۵ کلمه (متوسط ۴۶۰٫۵۶ کلمه در هر خبر)
58
۳۸٬۴۲۰ نویسه (متوسط ۴٬۲۶۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
88
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار اقتصاد آنلاین