اقتصاد آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۶٫۵ کلمه در هر خبر)
98
۱۴۰ نویسه (متوسط ۷۰ نویسه در هر خبر)
73
summary ۵۶ کلمه (متوسط ۲۸ کلمه در هر خبر)
93
۵۵۴ نویسه (متوسط ۲۷۷ نویسه در هر خبر)
69
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار اقتصاد آنلاین