جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۲۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۵۲ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۸۹٫۳۵ نویسه در هر خبر)
60
summary ۷۱۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۲۶ کلمه در هر خبر)
98
۶٬۴۵۶ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۷ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۰٬۸۶۲ کلمه (متوسط ۴۷۲٫۲۶ کلمه در هر خبر)
60
۹۹٬۴۹۶ نویسه (متوسط ۴٬۳۲۶ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۷۵ (متوسط ۳٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۸ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین