فرهیختگان آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۵۰۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۲ کلمه در هر خبر)
86
۴٬۸۴۸ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۱۵ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱٬۸۴۲ کلمه (متوسط ۳۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
86
۱۶٬۸۲۰ نویسه (متوسط ۳۵۷٫۸۷ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۴۱٬۳۹۴ کلمه (متوسط ۸۸۰٫۷۲ کلمه در هر خبر)
82
۴۰۴٬۵۵۰ نویسه (متوسط ۸٬۶۰۷ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار فرهیختگان آنلاین