روزنامه ایران ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۹ -
تیتر ۴۹۶ کلمه (متوسط ۵٫۵۷ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۵۳٫۳۱ نویسه در هر خبر)
84
right ۴۹ کلمه (متوسط ۰٫۵۵ کلمه در هر خبر)
1
۴۳۶ نویسه (متوسط ۴٫۹ نویسه در هر خبر)
2
بدنه ۳۵٬۶۷۷ کلمه (متوسط ۴۰۰٫۸۷ کلمه در هر خبر)
50
۳۳۴٬۳۵۲ نویسه (متوسط ۳٬۷۵۷ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۷۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران ورزشی