روزنامه آفتاب یزد

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۱۸۶ کلمه (متوسط ۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۶۶۹ نویسه (متوسط ۷۵٫۸۶ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹٬۸۱۷ کلمه (متوسط ۴۴۶٫۲۳ کلمه در هر خبر)
56
۹۳٬۴۱۶ نویسه (متوسط ۴٬۲۴۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
4
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفتاب یزد