روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۲۸۳ کلمه (متوسط ۵٫۹ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۷۰۸ نویسه (متوسط ۵۶٫۴۲ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۶٬۶۵۴ کلمه (متوسط ۳۴۶٫۹۶ کلمه در هر خبر)
42
۱۵۶٬۹۰۹ نویسه (متوسط ۳٬۲۶۹ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۸
37
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۸ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفرینش