روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۲۵۸ کلمه (متوسط ۵٫۷۳ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۴۹۵ نویسه (متوسط ۵۵٫۴۴ نویسه در هر خبر)
83
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۲٬۷۱۹ کلمه (متوسط ۲۸۲٫۶۴ کلمه در هر خبر)
33
۱۲۱٬۷۷۱ نویسه (متوسط ۲٬۷۰۶ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۲
48
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه آفرینش