روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۲۱۱ کلمه (متوسط ۵٫۲۸ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۰۸۲ نویسه (متوسط ۵۲٫۰۵ نویسه در هر خبر)
85
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۵٬۳۳۴ کلمه (متوسط ۳۸۳٫۳۵ کلمه در هر خبر)
47
۱۴۴٬۸۶۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۲۲ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۰٫۳۵ کلیدواژه در هر خبر)
14
خبرهای عکس‌دار ۱۸
45
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۹ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفرینش