روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۴ -
تیتر ۵۶۸ کلمه (متوسط ۶٫۷۶ کلمه در هر خبر)
97
۵٬۴۱۸ نویسه (متوسط ۶۴٫۵ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۱٬۰۱۶ کلمه (متوسط ۷۲۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
96
۶۰۶٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۷٬۲۲۲ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان