روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۱ -
تیتر ۴۳۴ کلمه (متوسط ۶٫۱۱ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۳۷۵ نویسه (متوسط ۶۱٫۶۲ نویسه در هر خبر)
78
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۴٬۶۵۶ کلمه (متوسط ۹۱۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
78
۶۲۳٬۹۵۶ نویسه (متوسط ۸٬۷۸۸ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۸
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان