روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۷ -
تیتر ۵۵۳ کلمه (متوسط ۶٫۳۶ کلمه در هر خبر)
98
۵٬۴۶۷ نویسه (متوسط ۶۲٫۸۴ نویسه در هر خبر)
78
summary ۱۰ کلمه (متوسط ۰٫۱۱ کلمه در هر خبر)
0
۷۸ نویسه (متوسط ۰٫۹ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۷٬۵۴۶ کلمه (متوسط ۶۶۱٫۴۵ کلمه در هر خبر)
87
۵۶۳٬۶۷۴ نویسه (متوسط ۶٬۴۷۹ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان