روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۳ -
تیتر ۴۰۱ کلمه (متوسط ۶٫۳۷ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۸۰۴ نویسه (متوسط ۶۰٫۳۸ نویسه در هر خبر)
79
right ۹۶ کلمه (متوسط ۱٫۵۲ کلمه در هر خبر)
5
۹۳۹ نویسه (متوسط ۱۴٫۹ نویسه در هر خبر)
8
بدنه ۵۲٬۷۶۱ کلمه (متوسط ۸۳۷٫۴۸ کلمه در هر خبر)
88
۵۱۳٬۲۰۵ نویسه (متوسط ۸٬۱۴۶ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۹ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان