شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶ -
تیتر ۳۴۸ کلمه (متوسط ۷٫۵۷ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۷۰٫۹۳ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۱٬۰۷۷ کلمه (متوسط ۲۳٫۴۱ کلمه در هر خبر)
78
۹٬۹۳۳ نویسه (متوسط ۲۱۵٫۹۳ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۲٬۲۸۰ کلمه (متوسط ۲۶۶٫۹۶ کلمه در هر خبر)
30
۱۱۹٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۲٬۵۸۸ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۱۳۹ (متوسط ۳٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۴
8
اخبار تغییر یافته ۶
67
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر