شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۲۷ کلمه (متوسط ۶٫۳۵ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۲۴۱ نویسه (متوسط ۶۲٫۰۵ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۳۵۶ کلمه (متوسط ۱۷٫۸ کلمه در هر خبر)
59
۳٬۴۳۶ نویسه (متوسط ۱۷۱٫۸ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۳٬۸۴۰ کلمه (متوسط ۱۹۲ کلمه در هر خبر)
20
۳۵٬۲۲۸ نویسه (متوسط ۱٬۷۶۱ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۶۱ (متوسط ۳٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
10
اخبار تغییر یافته ۳
62
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر