روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۲ -
تیتر ۳۲۴ کلمه (متوسط ۵٫۲۳ کلمه در هر خبر)
84
۳٬۱۴۹ نویسه (متوسط ۵۰٫۷۹ نویسه در هر خبر)
86
right ۱۶۱ کلمه (متوسط ۲٫۶ کلمه در هر خبر)
8
۱٬۵۰۸ نویسه (متوسط ۲۴٫۳۲ نویسه در هر خبر)
13
بدنه ۲۸٬۷۷۶ کلمه (متوسط ۴۶۴٫۱۳ کلمه در هر خبر)
59
۲۸۱٬۳۵۹ نویسه (متوسط ۴٬۵۳۸ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
6
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند