روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۰۳ کلمه (متوسط ۵٫۱۵ کلمه در هر خبر)
83
۹۰۹ نویسه (متوسط ۴۵٫۴۵ نویسه در هر خبر)
89
خلاصه ۷۴ کلمه (متوسط ۳٫۷ کلمه در هر خبر)
12
۶۵۷ نویسه (متوسط ۳۲٫۸۵ نویسه در هر خبر)
18
بدنه ۷٬۸۱۳ کلمه (متوسط ۳۹۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
48
۷۵٬۷۲۸ نویسه (متوسط ۳٬۷۸۶ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
10
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند