روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۷ -
تیتر ۴۰۳ کلمه (متوسط ۵٫۲۳ کلمه در هر خبر)
84
۳٬۶۶۶ نویسه (متوسط ۴۷٫۶۱ نویسه در هر خبر)
88
summary ۱۴۹ کلمه (متوسط ۱٫۹۴ کلمه در هر خبر)
6
۱٬۳۹۸ نویسه (متوسط ۱۸٫۱۶ نویسه در هر خبر)
10
بدنه ۲۶٬۴۰۷ کلمه (متوسط ۳۴۲٫۹۵ کلمه در هر خبر)
41
۲۵۲٬۰۴۵ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۳ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
11
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند