روزنامه آرمان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۲۱۵ کلمه (متوسط ۱۷٫۹۲ کلمه در هر خبر)
64
۲٬۰۴۲ نویسه (متوسط ۱۷۰٫۱۷ نویسه در هر خبر)
6
summary ۴۹۱ کلمه (متوسط ۴۰٫۹۲ کلمه در هر خبر)
84
۴٬۴۸۳ نویسه (متوسط ۳۷۳٫۵۸ نویسه در هر خبر)
39
بدنه ۹٬۰۴۰ کلمه (متوسط ۷۵۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
99
۸۲٬۷۶۵ نویسه (متوسط ۶٬۸۹۷ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آرمان