روزنامه آرمان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۳۳۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۳ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۰۸۵ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۸۳ نویسه در هر خبر)
51
right ۶۳۶ کلمه (متوسط ۲۱٫۲ کلمه در هر خبر)
70
۵٬۷۴۶ نویسه (متوسط ۱۹۱٫۵۳ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۲۶٬۳۷۶ کلمه (متوسط ۸۷۹٫۲ کلمه در هر خبر)
82
۲۵۴٬۸۰۳ نویسه (متوسط ۸٬۴۹۳ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
1
خبرهای عکس‌دار ۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آرمان