روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۱ -
تیتر ۳۲۴ کلمه (متوسط ۴٫۵۶ کلمه در هر خبر)
71
۳٬۱۰۷ نویسه (متوسط ۴۳٫۷۶ نویسه در هر خبر)
90
summary ۴۸۲ کلمه (متوسط ۶٫۷۹ کلمه در هر خبر)
22
۴٬۲۳۷ نویسه (متوسط ۵۹٫۶۸ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۳۹٬۵۹۳ کلمه (متوسط ۵۵۷٫۶۵ کلمه در هر خبر)
72
۳۸۲٬۷۰۲ نویسه (متوسط ۵٬۳۹۰ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز