روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۲۰۱ کلمه (متوسط ۴٫۴۷ کلمه در هر خبر)
69
۱٬۹۷۲ نویسه (متوسط ۴۳٫۸۲ نویسه در هر خبر)
90
right ۶۸ کلمه (متوسط ۱٫۵۱ کلمه در هر خبر)
5
۷۱۸ نویسه (متوسط ۱۵٫۹۶ نویسه در هر خبر)
8
بدنه ۳۳٬۱۱۷ کلمه (متوسط ۷۳۵٫۹۳ کلمه در هر خبر)
97
۳۱۷٬۸۹۶ نویسه (متوسط ۷٬۰۶۴ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز