روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۲۲۸ کلمه (متوسط ۴٫۲۲ کلمه در هر خبر)
64
۲٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۴۲٫۱۹ نویسه در هر خبر)
91
summary ۴۰۱ کلمه (متوسط ۷٫۴۳ کلمه در هر خبر)
24
۳٬۷۰۵ نویسه (متوسط ۶۸٫۶۱ نویسه در هر خبر)
38
بدنه ۲۹٬۴۵۹ کلمه (متوسط ۵۴۵٫۵۴ کلمه در هر خبر)
70
۲۸۶٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۵٬۳۰۷ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱۴
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز