روزنامه قانون

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۲ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۶۵۱ نویسه (متوسط ۷۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
71
right ۲۲۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۹۹۴ نویسه (متوسط ۲۲۱٫۵۶ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۲٬۲۱۰ کلمه (متوسط ۲۴۵٫۵۶ کلمه در هر خبر)
27
۲۰٬۵۵۶ نویسه (متوسط ۲٬۲۸۴ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۸ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه قانون