روزنامه دنیای اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۸ -
تیتر ۱٬۳۴۵ کلمه (متوسط ۶٫۷۹ کلمه در هر خبر)
97
۱۳٬۲۵۰ نویسه (متوسط ۶۶٫۹۲ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۱۵٬۰۷۷ کلمه (متوسط ۷۶٫۱۵ کلمه در هر خبر)
34
۱۳۸٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۶۹۷٫۴۸ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸۶٬۸۹۷ کلمه (متوسط ۴۳۸٫۸۷ کلمه در هر خبر)
55
۸۴۲٬۳۳۰ نویسه (متوسط ۴٬۲۵۴ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۹۵۹ (متوسط ۴٫۸۴ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۸ خبر
اقتصادی ۷۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
استانی ۸ خبر

آخرین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد