ابنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۱۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۲ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۰۰۳ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۴۲ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۳۹۳ کلمه (متوسط ۲۰٫۶۸ کلمه در هر خبر)
68
۳٬۷۱۳ نویسه (متوسط ۱۹۵٫۴۲ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۹٬۳۴۷ کلمه (متوسط ۴۹۱٫۹۵ کلمه در هر خبر)
63
۸۱٬۵۰۶ نویسه (متوسط ۴٬۲۹۰ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
73
اخبار تغییر یافته ۵
34
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار ابنا