ابنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۳۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۶ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۳۲۵ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۶۸ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۶۸۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۰۵ کلمه در هر خبر)
98
۶٬۲۰۰ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۸۲ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۸٬۵۷۸ کلمه (متوسط ۳۸۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
48
۸۰٬۹۴۵ نویسه (متوسط ۳٬۶۷۹ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵
68
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار ابنا