ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۲ -
تیتر ۱٬۰۸۲ کلمه (متوسط ۹٫۶۶ کلمه در هر خبر)
89
۱۰٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۹۴٫۳۶ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۴٬۰۸۶ کلمه (متوسط ۳۶٫۴۸ کلمه در هر خبر)
90
۳۷٬۹۴۵ نویسه (متوسط ۳۳۸٫۷۹ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۵۰٬۷۵۳ کلمه (متوسط ۴۵۳٫۱۵ کلمه در هر خبر)
57
۴۷۹٬۵۹۱ نویسه (متوسط ۴٬۲۸۲ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۴۶۱ (متوسط ۴٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲۲
50
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۸ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار ایکنا