ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۲۲۲ نویسه (متوسط ۱۱۱ نویسه در هر خبر)
46
summary ۴۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۵ کلمه در هر خبر)
81
۴۸۴ نویسه (متوسط ۲۴۲ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۹۷۹ کلمه (متوسط ۴۸۹٫۵ کلمه در هر خبر)
62
۹٬۲۷۵ نویسه (متوسط ۴٬۶۳۸ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار ایکنا