ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۳۱۲ کلمه (متوسط ۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۰۷۸ نویسه (متوسط ۹۶٫۱۹ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۹۴۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۱ کلمه در هر خبر)
98
۸٬۷۶۰ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۶٬۲۶۵ کلمه (متوسط ۸۲۰٫۷۸ کلمه در هر خبر)
90
۲۵۶٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۸٬۰۰۰ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۲
100
اخبار تغییر یافته ۵
60
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار ایبنا