ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۵۲۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۸ کلمه در هر خبر)
86
۴٬۸۸۹ نویسه (متوسط ۹۷٫۷۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۴۰۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۴ کلمه در هر خبر)
93
۱۳٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۹۴ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۷٬۴۰۹ کلمه (متوسط ۵۴۸٫۱۸ کلمه در هر خبر)
71
۲۶۲٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۵٬۲۴۴ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۰
100
اخبار تغییر یافته ۵
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۴۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار ایبنا