ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۲۷۹ نویسه (متوسط ۹۳ نویسه در هر خبر)
58
summary ۷۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
85
۷۵۳ نویسه (متوسط ۲۵۱ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱٬۲۲۳ کلمه (متوسط ۴۰۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
51
۱۲٬۰۹۷ نویسه (متوسط ۴٬۰۳۲ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار ایبنا