ایبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۸۶ کلمه (متوسط ۹٫۳ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۷۹۷ نویسه (متوسط ۸۹٫۸۵ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۵۸۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۴ کلمه در هر خبر)
98
۵٬۴۵۰ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۵ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۴٬۶۶۶ کلمه (متوسط ۷۳۳٫۳ کلمه در هر خبر)
97
۱۴۱٬۵۹۴ نویسه (متوسط ۷٬۰۸۰ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر

آخرین اخبار ایبنا