ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۳ -
تیتر ۱٬۶۲۷ کلمه (متوسط ۹٫۴ کلمه در هر خبر)
89
۱۵٬۴۶۸ نویسه (متوسط ۸۹٫۴۱ نویسه در هر خبر)
60
right ۵٬۱۱۲ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۵ کلمه در هر خبر)
98
۴۶٬۳۷۰ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۰۳ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۶۰٬۴۹۰ کلمه (متوسط ۳۴۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
42
۵۶۵٬۰۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۲۶۶ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۴۱۴ (متوسط ۲٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۱۵۶
90
اخبار تغییر یافته ۱۷
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۳۱ خبر
عکس ۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا