ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۳۳ -
تیتر ۶٬۱۱۶ کلمه (متوسط ۹٫۶۶ کلمه در هر خبر)
89
۵۸٬۷۷۳ نویسه (متوسط ۹۲٫۸۵ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۹٬۴۴۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۲ کلمه در هر خبر)
98
۱۸۰٬۱۹۷ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۲۲۲٬۳۲۸ کلمه (متوسط ۳۵۱٫۲۳ کلمه در هر خبر)
43
۲٬۰۹۷٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۳ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱٬۶۶۵ (متوسط ۲٫۶۳ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۵۸۳
92
اخبار تغییر یافته ۱۵۱
40
اخبار حذف شده ۱
89
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹۳ خبر
اقتصادی ۴۸ خبر
اجتماعی ۴۷ خبر
بین‌الملل ۷۳ خبر
فرهنگی ۳۵ خبر
علمی-فناوری ۴۳ خبر
ورزشی ۵۰ خبر
استانی ۲۳۸ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار ایسنا