ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵۷ -
تیتر ۵٬۳۷۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۶ کلمه در هر خبر)
89
۵۱٬۵۰۹ نویسه (متوسط ۹۲٫۴۸ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۸٬۶۵۲ کلمه (متوسط ۳۳٫۴۹ کلمه در هر خبر)
95
۱۷۱٬۹۷۲ نویسه (متوسط ۳۰۸٫۷۵ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۲۳۳٬۵۲۶ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۲۶ کلمه در هر خبر)
52
۲٬۲۱۹٬۳۳۰ نویسه (متوسط ۳٬۹۸۴ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۴۴ (متوسط ۲٫۲۳ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۵۰۸
91
اخبار تغییر یافته ۷۸
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱۵ خبر
اقتصادی ۵۶ خبر
اجتماعی ۵۱ خبر
بین‌الملل ۶۷ خبر
فرهنگی ۴۹ خبر
علمی-فناوری ۴۴ خبر
ورزشی ۴۸ خبر
گوناگون ۱۹ خبر
استانی ۱۰۰ خبر
عکس ۸ خبر

آخرین اخبار ایسنا