ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۴۱ کلمه (متوسط ۹٫۶۴ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۳۳۰ نویسه (متوسط ۹۳٫۲ نویسه در هر خبر)
57
summary ۹۵۴ کلمه (متوسط ۳۸٫۱۶ کلمه در هر خبر)
88
۸٬۷۴۶ نویسه (متوسط ۳۴۹٫۸۴ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۱۴٬۷۹۰ کلمه (متوسط ۵۹۱٫۶ کلمه در هر خبر)
77
۱۳۷٬۷۴۱ نویسه (متوسط ۵٬۵۱۰ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۳٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۲۳
92
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا