ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۶۲۵ کلمه (متوسط ۹٫۱۹ کلمه در هر خبر)
90
۶٬۰۲۵ نویسه (متوسط ۸۸٫۶ نویسه در هر خبر)
60
right ۲٬۰۸۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۶ کلمه در هر خبر)
99
۱۹٬۱۳۹ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۴۶ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۲۹٬۷۹۷ کلمه (متوسط ۴۳۸٫۱۹ کلمه در هر خبر)
55
۲۸۱٬۳۷۴ نویسه (متوسط ۴٬۱۳۸ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۱۷۴ (متوسط ۲٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۶۷
98
اخبار تغییر یافته ۸
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
گوناگون ۳ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار ایسنا