ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۰ -
تیتر ۱٬۷۳۰ کلمه (متوسط ۹٫۶۱ کلمه در هر خبر)
89
۱۶٬۵۰۹ نویسه (متوسط ۹۱٫۷۲ نویسه در هر خبر)
58
summary ۵٬۵۶۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۸۹ کلمه در هر خبر)
98
۵۱٬۲۹۷ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۹۸ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۷۴٬۵۵۶ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۲ کلمه در هر خبر)
52
۷۰۱٬۴۳۲ نویسه (متوسط ۳٬۸۹۷ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۴۰۵ (متوسط ۲٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱۷۲
95
اخبار تغییر یافته ۱۳
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
اجتماعی ۲۴ خبر
بین‌الملل ۲۶ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۳۰ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱۵ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار ایسنا