ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۵۲۴ کلمه (متوسط ۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۸۸۶ نویسه (متوسط ۸۸٫۸۴ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۲٬۰۰۳ کلمه (متوسط ۳۶٫۴۲ کلمه در هر خبر)
90
۱۸٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۳۳۴٫۴۴ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۲۱٬۵۹۷ کلمه (متوسط ۳۹۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
48
۲۰۴٬۷۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۷۲۲ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۱۵۵ (متوسط ۲٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۵۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۲ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار ایسنا