جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۶ -
تیتر ۱٬۲۶۶ کلمه (متوسط ۹٫۳۱ کلمه در هر خبر)
90
۱۲٬۲۱۲ نویسه (متوسط ۸۹٫۷۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۳٬۶۶۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۹۶ کلمه در هر خبر)
89
۳۳٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۲۴۵٫۹۴ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۵۳٬۵۶۵ کلمه (متوسط ۳۹۳٫۸۶ کلمه در هر خبر)
49
۴۹۲٬۹۴۱ نویسه (متوسط ۳٬۶۲۵ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۵۵۳ (متوسط ۴٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۱۳۶
100
اخبار تغییر یافته ۵
90
اخبار حذف شده ۱
50
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۳۱ خبر
استانی ۸ خبر

آخرین اخبار جماران