جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۹۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۱ کلمه در هر خبر)
87
۸۶۵ نویسه (متوسط ۹۶٫۱۱ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۲۶۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۴۹۰ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۳٬۳۸۵ کلمه (متوسط ۳۷۶٫۱۱ کلمه در هر خبر)
46
۳۱٬۵۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۰ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۳۹ (متوسط ۴٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار جماران