حوزه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
83
۳۰۸ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۵۷ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۵۲۶ نویسه (متوسط ۱۷۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۳۶۱ کلمه (متوسط ۱۲۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
10
۳٬۲۰۱ نویسه (متوسط ۱٬۰۶۷ نویسه در هر خبر)
20
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۴٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار حوزه