حوزه

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۳۷۱ نویسه (متوسط ۹۲٫۷۵ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۳۵ کلمه (متوسط ۳۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۳۵۶ نویسه (متوسط ۳۳۹ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۹۸۳ کلمه (متوسط ۲۴۵٫۷۵ کلمه در هر خبر)
27
۹٬۱۶۲ نویسه (متوسط ۲٬۲۹۰ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۳٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار حوزه