نما

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۳۴۹ کلمه (متوسط ۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۷۸٫۲۶ نویسه در هر خبر)
67
right ۱٬۲۶۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۹ کلمه در هر خبر)
98
۱۱٬۶۶۴ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۲۶ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۴٬۳۵۷ کلمه (متوسط ۳۳۳٫۸۸ کلمه در هر خبر)
40
۱۳۴٬۰۲۷ نویسه (متوسط ۳٬۱۱۷ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار نما