نما

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۵۸ کلمه (متوسط ۷٫۹ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۵۵۲ نویسه (متوسط ۷۷٫۶ نویسه در هر خبر)
68
right ۶۴۵ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
96
۵٬۸۰۳ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۱۵ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۵٬۲۱۴ کلمه (متوسط ۲۶۰٫۷ کلمه در هر خبر)
30
۴۸٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۲٬۴۰۳ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۹ خبر

آخرین اخبار نما