نما

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۷۸ نویسه (متوسط ۸۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۵۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۵۰۳ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۵ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱٬۰۴۷ کلمه (متوسط ۵۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
67
۹٬۷۶۲ نویسه (متوسط ۴٬۸۸۱ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار نما