مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۹ -
تیتر ۱٬۱۴۳ کلمه (متوسط ۸٫۸۶ کلمه در هر خبر)
91
۱۰٬۶۵۵ نویسه (متوسط ۸۲٫۶ نویسه در هر خبر)
64
right ۲٬۹۰۷ کلمه (متوسط ۲۲٫۵۳ کلمه در هر خبر)
75
۲۶٬۲۲۶ نویسه (متوسط ۲۰۳٫۳ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۳۶٬۹۸۳ کلمه (متوسط ۲۸۶٫۶۹ کلمه در هر خبر)
33
۳۳۹٬۲۸۷ نویسه (متوسط ۲٬۶۳۰ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۵۲۰ (متوسط ۴٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱۲۸
99
اخبار تغییر یافته ۱۴
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۲۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
عکس ۴۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار مشرق