مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۶۰۱ کلمه (متوسط ۹٫۳۹ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۶۸۰ نویسه (متوسط ۸۸٫۷۵ نویسه در هر خبر)
60
summary ۱٬۷۱۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۸ کلمه در هر خبر)
89
۱۵٬۴۴۴ نویسه (متوسط ۲۴۱٫۳۱ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۲۷٬۴۹۳ کلمه (متوسط ۴۲۹٫۵۸ کلمه در هر خبر)
54
۲۵۵٬۷۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۹۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۵۵ (متوسط ۳٫۹۸ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۶۴
100
اخبار تغییر یافته ۴
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
عکس ۹ خبر

آخرین اخبار مشرق