مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۵۴۹ کلمه (متوسط ۹٫۱۵ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۰۴۴ نویسه (متوسط ۸۴٫۰۷ نویسه در هر خبر)
63
right ۱٬۱۷۶ کلمه (متوسط ۱۹٫۶ کلمه در هر خبر)
65
۱۰٬۷۱۲ نویسه (متوسط ۱۷۸٫۵۳ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۲۱٬۵۴۴ کلمه (متوسط ۳۵۹٫۰۷ کلمه در هر خبر)
44
۲۰۷٬۹۵۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۶۶ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۲۹۲ (متوسط ۴٫۸۷ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۶۰
100
اخبار تغییر یافته ۳
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۳۷ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار مشرق