مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۹ -
تیتر ۱٬۲۸۳ کلمه (متوسط ۸٫۰۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۱٬۹۸۸ نویسه (متوسط ۷۵٫۴ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۳٬۵۳۵ کلمه (متوسط ۲۲٫۲۳ کلمه در هر خبر)
74
۳۲٬۲۴۶ نویسه (متوسط ۲۰۲٫۸۱ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۶۲٬۴۹۶ کلمه (متوسط ۳۹۳٫۰۶ کلمه در هر خبر)
49
۵۸۹٬۷۰۷ نویسه (متوسط ۳٬۷۰۹ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۷۷۷ (متوسط ۴٫۸۹ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۱۵۹
100
اخبار تغییر یافته ۲۶
59
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۲۵ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۳۱ خبر
عکس ۵۲ خبر

آخرین اخبار مشرق