مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۱۶ کلمه (متوسط ۸٫۹۲ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۸۷٫۷۷ نویسه در هر خبر)
61
summary ۲۵۶ کلمه (متوسط ۱۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
65
۲٬۳۵۹ نویسه (متوسط ۱۸۱٫۴۶ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۴٬۰۸۳ کلمه (متوسط ۳۱۴٫۰۸ کلمه در هر خبر)
37
۴۰٬۲۲۷ نویسه (متوسط ۳٬۰۹۴ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۶۱ (متوسط ۴٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار مشرق