مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۷ -
تیتر ۲٬۱۶۰ کلمه (متوسط ۸٫۴ کلمه در هر خبر)
92
۲۰٬۴۹۵ نویسه (متوسط ۷۹٫۷۵ نویسه در هر خبر)
66
summary ۵٬۲۰۹ کلمه (متوسط ۲۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
67
۴۷٬۱۶۹ نویسه (متوسط ۱۸۳٫۵۴ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۹۸٬۹۵۵ کلمه (متوسط ۳۸۵٫۰۴ کلمه در هر خبر)
47
۹۲۱٬۳۳۳ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۵ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۴۸ (متوسط ۴٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۲۵۶
99
اخبار تغییر یافته ۲۷
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۲۸ خبر
اجتماعی ۳۴ خبر
بین‌الملل ۲۱ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
ورزشی ۵۶ خبر
عکس ۵۷ خبر

آخرین اخبار مشرق