مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۴ -
تیتر ۷۸۰ کلمه (متوسط ۸٫۳ کلمه در هر خبر)
93
۷٬۴۰۴ نویسه (متوسط ۷۸٫۷۷ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۲٬۱۳۹ کلمه (متوسط ۲۲٫۷۶ کلمه در هر خبر)
75
۱۹٬۷۶۴ نویسه (متوسط ۲۱۰٫۲۶ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۴۶٬۸۵۹ کلمه (متوسط ۴۹۸٫۵ کلمه در هر خبر)
64
۴۴۹٬۹۳۶ نویسه (متوسط ۴٬۷۸۷ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۵۱۸ (متوسط ۵٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۹۴
100
اخبار تغییر یافته ۵
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
عکس ۳۰ خبر

آخرین اخبار مشرق