مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۲ -
تیتر ۷۱۷ کلمه (متوسط ۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
91
۶٬۷۵۰ نویسه (متوسط ۸۲٫۳۲ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱٬۹۰۷ کلمه (متوسط ۲۳٫۲۶ کلمه در هر خبر)
77
۱۷٬۱۰۹ نویسه (متوسط ۲۰۸٫۶۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۵۳٬۹۶۶ کلمه (متوسط ۶۵۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
86
۵۰۷٬۸۱۶ نویسه (متوسط ۶٬۱۹۳ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۴۷۴ (متوسط ۵٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۸۲
100
اخبار تغییر یافته ۵
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
عکس ۲۰ خبر

آخرین اخبار مشرق