الف

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۰ -
تیتر ۱٬۶۴۹ کلمه (متوسط ۹٫۱۶ کلمه در هر خبر)
90
۱۵٬۵۹۲ نویسه (متوسط ۸۶٫۶۲ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۵٬۰۹۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۲۸ کلمه در هر خبر)
94
۴۶٬۳۹۶ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۷۶ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۶۹٬۰۴۰ کلمه (متوسط ۳۸۳٫۵۶ کلمه در هر خبر)
47
۶۴۳٬۰۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۷۲ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۵۰۴ (متوسط ۲٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۶۴
35
اخبار تغییر یافته ۹
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
اجتماعی ۳۶ خبر
بین‌الملل ۴۱ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
عکس ۲۳ خبر

آخرین اخبار الف