الف

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۲ -
تیتر ۱٬۰۶۲ کلمه (متوسط ۸٫۷ کلمه در هر خبر)
92
۱۰٬۱۶۳ نویسه (متوسط ۸۳٫۳ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۴٬۰۴۰ کلمه (متوسط ۳۳٫۱۱ کلمه در هر خبر)
95
۳۶٬۶۰۷ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۰۶ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۵۲٬۱۲۰ کلمه (متوسط ۴۲۷٫۲۱ کلمه در هر خبر)
53
۴۸۲٬۲۲۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۵۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۳۴۷ (متوسط ۲٫۸۴ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۶۰
49
اخبار تغییر یافته ۶
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۲ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار الف