فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۳۳۹ کلمه (متوسط ۸٫۹۲ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۱۰۵ نویسه (متوسط ۸۱٫۷۱ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۹۸۳ کلمه (متوسط ۲۵٫۸۷ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۹۶۸ نویسه (متوسط ۲۳۶ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۳٬۴۵۱ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۹۷ کلمه در هر خبر)
43
۱۲۵٬۲۷۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۹۷ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱۳۰ (متوسط ۳٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۲۰
52
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فردا