فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۶۴ کلمه (متوسط ۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۴۲۲ نویسه (متوسط ۸۳٫۶۵ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۴۱۱ کلمه (متوسط ۲۴٫۱۸ کلمه در هر خبر)
80
۳٬۵۵۸ نویسه (متوسط ۲۰۹٫۲۹ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۲٬۸۳۲ کلمه (متوسط ۱۶۶٫۵۹ کلمه در هر خبر)
16
۲۶٬۱۵۵ نویسه (متوسط ۱٬۵۳۹ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۵۱ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱۵
88
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
گوناگون ۴ خبر

آخرین اخبار فردا