فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۱۵ کلمه (متوسط ۸٫۲۱ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۱۱۶ نویسه (متوسط ۷۹٫۷۱ نویسه در هر خبر)
66
summary ۳۴۳ کلمه (متوسط ۲۴٫۵ کلمه در هر خبر)
81
۳٬۲۳۲ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۸۶ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱۱٬۱۳۲ کلمه (متوسط ۷۹۵٫۱۴ کلمه در هر خبر)
93
۱۰۶٬۱۰۵ نویسه (متوسط ۷٬۵۷۹ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۴۵ (متوسط ۳٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۱۳
92
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار فردا